Kwaliteit

Werken aan kwaliteit

Voortdurend werken we aan de verbetering van onze kwaliteit van zorg en dienstverlening. Binnen De Haven hechten we aan persoonlijke zorg, die ontstaat in de relatie tussen cliënten, familieleden, professionals en vrijwilligers. Wij kennen de cliënt en richten ons op de cliëntwens. Samen wordt bepaald hoe persoonlijke zorg eruit ziet wie welke bijdrage hierin levert. Als de cliënt tevreden is over de dienstverlening en deze voldoet aan de professionele standaarden dan spreken we van kwaliteit. De Haven beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem dat ISO 9001 gecertificeerd is. Hiermee maken we duidelijk dat De Haven voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.


Personeelssamenstelling

Om goede zorg te kunnen leveren zijn voldoende, bevoegd en bekwame medewerkers nodig. De Haven voldoet ruim aan de gestelde eisen uit het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017.

 Personeelsnorm 

Mate waarin De Haven hieraan voldoet 

1

Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan, intake en rond het sterven) zijn er minimaal twee zorgverleners beschikbaar om deze taken te verrichten

Hier voldoen we aan. Op alle afdelingen,  tijdens alle intensieve zorgmomenten zijn altijd meer dan twee medewerkers beschikbaar.

2

Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de huiskamer of gemeenschappelijke ruimte om de aanwezige bewoners de benodigde aandacht en nabijheid te bieden en toezicht te houden. Wanneer een bewoner de ruimte moet verlaten is er iemand aanwezig om dit op te vangen. Hierbij kan ook gedacht worden aan de inzet van een vrijwilliger of familielid. 

Hier wordt aan voldaan. Dit geldt ook voor de recreatieruimte en de groeps-verzorging.

3

In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per groep iemand aanwezig die de juiste kennis en competenties heeft om separaat van de zorgtaken aandacht te besteden aan zingeving/zinvolle daginvulling van cliënten.

Er is minimaal niveau 3 op een groep aanwezig, binnen KSW is de activiteitenbegeleiding    geïntegreerd in de zorg. Op de verpleegafdelingen is activiteitenbegeleiding aanwezig voor zowel individuele als groepsactiviteiten.

4

Er is in iedere locatie voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling, 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse.

Hier voldoen we aan, er is altijd een verpleegkundige beschikbaar.

5

Er is in iedere locatie voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert direct en is uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse.

Hier wordt aan voldaan. De waarneem-diensten van de behandeldienst voorzien in een tijdige beschikbaarheid van artsen.

6

Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorg, vragen of toenemende complexiteit zoals: opschalen van personeel (inzetten mobiel team), inroepen specialist ouderen-geneeskunde, overleg medisch specialist of gedrags-deskundige, tijdelijke overplaatsing cliënt naar andere afdeling in dezelfde zorgorganisatie, inschakelen Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), ingang zetten ‘meerzorg’.

Hier wordt aan voldaan, de SO is altijd oproepbaar en heeft toegang tot

andere professionals en behandelaren.

Er is een oproeppool van verzorgenden en e en verpleegkundigen om op te

schalen bij ongeplande zorg.

 


 

In onderstaande tabel is de personeelsformatie 2017 opgenomen uitgesplitst naar de verschillende sectoren.De zorg binnen De Haven wordt gegeven door medewerkers die hiervoor bevoegd en bekwaam zijn. Voortdurend wordt gewerkt aan opleiding en bijscholing. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van intervisie, collegiale overleggen en moreel beraad.
Ruim 70% van de zorgmedewerkers beschikt over het kwalificatieniveau 3 of hoger. De inzet van uitzendkrachten is zeer beperkt – op jaarbasis ca. 1,0 fte -.


 

 Het ziekteverzuimpercentage over de jaren 2014 t/m 2016 is resp. 4,4%, 4,5% en 4,5% en ligt  daarmee ruimschoots onder het landelijk gemiddelde.


 

 

 


Cliëntervaringen

De zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. Om de cliëntwens te leren kennen wordt direct bij de opname een inventarisatie gehouden. Dit betreft niet alleen de zorg, maar alle aspecten van het leven, zoals de levensbeschouwing, hobby's en andere voorkeuren.
We brengen kortom, alles in kaart wat nodig is om de cliënt de kwaliteit van leven te kunnen geven voor zover dat voor ons mogelijk is. Het leren kennen van de client doen we ook via gericht onderzoek:

  • Clientervaringsonderzoek Consumer Quality Index (CQI) De CQI meet de ervaringen die bewoners hebben met de zorgverlening. Deze vragenlijsten worden door een extern bureau om de twee jaar uitgezet binnen de organisatie;
  • Zorgkaart Nederland  Onze cliënten worden actief uitgenodigd een review achter te laten op Zorgkaart Nederland. Dit meetinstrument wordt pas sinds 2016 ingezet en bevat nog weinig data;
  • Familiegesprekken en verdiepende cliëntenraadpleging Naast de formele meetsystemen CQI en Zorgkaart Nederland vinden we het belangrijk om steeds in gesprek te blijven met onze cliënten. Jaarlijks worden hiertoe de zg. verdiepende cliëntenraadpleging en familiegesprekken gehouden. In deze gesprekscyclus staat vooral het contact met de cliënt en de familie centraal. We hechten veel aan dit persoonlijk contact omdat uit de praktijk blijkt dat uit deze gesprekken de belangrijkste informatie komt waarmee we verder kunnen verbeteren;  

    Resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken worden besproken met de cliëntenraad van De Haven. Verbeterpunten worden voorzien van een plan van aanpak en vloeien als verbetermaatregel terug naar de organisatie.