Wachtlijst

Op de wachtlijst van Zorg- en Wooncentrum De Haven....en dan?

Wanneer een cliënt geindiceerd is voor Zorg met verblijf en bij de indicatieprocedure heeft gekozen voor Zorg- en Wooncentrum De Haven als zorgaanbieder, dan krijgt onze organisatie daarvan bericht. Als "klanthouder", zijn wij er vanaf dat moment verantwoordelijk voor dat de cliënt de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. De mensen van onze afdeling Zorgbemiddeling (zorgbemiddeling@dehaven.nu) nemen dan onmiddellijk contact met de cliënt (of diens eerste contactpersoon) op voor het maken van een afspraak.  Wanneer Zorg- en Wooncentrum De Haven de benodigde zorg niet (of niet direct) kan bieden, dan zal de zorgbemiddelaar in overleg met de cliënt ervoor zorgen dat hij/zij de benodigde zorg (al dan niet tijdelijk) van een andere zorgaanbieder krijgt.

Veel van onze cliënten die wachten op een opname, prefereren een opname in het eigen dorp. Hierdoor kan het zijn dat de tijd tussen de indicatiestelling en een uiteindelijke opname lang is.

De wachtlijst kent drie categorieën cliënten:
- Actief wachtend:de situatie is urgent, opname binnen enkele weken noodzakelijk;
- niet actief wachtend:cliënten met een opnamewens, maar willen wachten
  op een plek in de instelling van voorkeur;
- niet wachtend: cliënten zonder directe opnamewens.
 
Onze zorgbemiddelaars en wijkverpleegkundigen hebben minimaal elke twee maanden een overleg met mensen van De Boei (maatschappelijk werk) en andere (thuis)zorgaanbieders. Alle cliënten op de wachtlijst worden daar besproken en samen wordt bekeken of de geleverde (overbruggings)zorg nog voldoende is, uitgebreid moet worden of dat een opname niet meer uitgesteld kan worden. Zij monitoren ook of er een nieuwe indicatie (met hogere zorgzwaarte) noodzakelijk is. Het komt voor dat zeer urgente cliënten tijdelijk in een andere zorginstelling buiten Bunschoten worden geplaatst. Ook dan blijven wij met deze cliënten contact houden en is het mogelijk alsnog voor een opname in Zorg- en Wooncentrum De Haven in aanmerking te komen.
Omdat De Haven afspraken met het zorgkantoor heeft over de levering van Volledig Pakket Thuis, is het ook mogelijk alle benodigde zorg thuis te ontvangen; (zie ook de pagina "Volledig Pakket Thuis).

Voor Wijkverpleging (Thuiszorg) kent De Haven vrijwel geen wachttijd, ons zorgteam kan direct op uw vraag inspringen. Voor het Dagcentrum In de Luwte is de wachtttijd afhankelijk van de wensen van de cliënt en de plaatsingsmogelijkheden op de groep.

Wachtlijst intramurale zorg (opname in de instelling) per 30 maart 2019 : 50 cliënten 

In verband met de toenemende druk op de regionale zorginstellingen is het recent in de regio voorgekomen dat cliënten geplaatst moesten worden in de buurt van Rotterdam of nog verder weg.  In de loop van 2019 hopen we -met het gereedkomen van onze nieuwbouw-  weer meer ruimte te hebben om zoveel mogelijk wachtenden een plekje in De Haven te kunnen bieden. 
Uiteraard worden wachtende cliënten in de wachtperiode voorzien van alle noodzakelijke zorg, is het mogelijk maaltijden thuis bezorgd te krijgen en is er voortdurend overleg tussen onze wachtlijstbegeleiders en/of wijkverpleegkundigen en andere zorgaanbieders en de cliënt zelf, of diens eerste contactpersoon. 

Casemanegement Dementie
De afdeling Zorgbemiddeling biedt ook Casemanagement Dementie aan.  Informatie hierover kan worden opgevraagd bij Dineke Kamperman, zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer of via zorgbemiddeling@dehaven.nu. 
Voor Casemanagement Dementie zijn geen wachttijden; cliënten en hun mantelzorgers kunnen direct geholpen worden. 

De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 298 22 44
Fax: 033 - 298 32 48
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum