Verpleeghuiszorg


Zorg- en Wooncentrum De Haven biedt verpleeghuiszorg op basis van zorgzwaartepakket 4 t/m 8. 
Er zijn 5 Kleinschalige woongroepen voor cliënten met een psychogeriatrische indicatie.
Hier woont men zoals thuis. Er wordt gezamenlijk gekookt, gegeten en het huishouden gevoerd. Bekijk het filmpje hierboven voor een kleine impressie van Kleinschalig Wonen in De Haven. 

De Haven verleent zorg op maat waarbij naar behoefte ondersteuning wordt geboden.
De te verlenen zorg wordt in overleg met de zorgvrager vastgelegd in een zorgplan.
De zorg is bewonersgericht. Er wordt gewerkt met individuele zorgplannen, die een onderdeel vormen van het zorgdossier. Rapportage met betrekking tot de cliënt wordt vastgelegd in het  beveiligde elektronisch cliëntdossier, dat uitsluitend toegankelijk is voor zorggerelateerde betrokkenen. 

Cliëntportaal
Voor de 1e contactpersoon van de cliënt is er de mogelijkheid toegang te krijgen tot het elektronisch cliëntdossier. Verschillende onderdelen van het dossier –zoals rapportage, cliëntplan en agenda- zijn toegankelijk voor de 1e contactpersoon, die zo –ook op afstand- op de hoogte kan blijven van de zorgverlening rond de cliënt. Deze gegevens mogen uiteraard niet gedeeld worden met derden of gekopieerd of gepubliceerd worden via de (sociale) media, in welke vorm dan ook.
Na het ondertekenen van toegangsformulier krijgt de 1e contactpersoon de inloggegevens toegezonden. 


Visie behandeldienst De Haven

We staan voor professionele behandeling / begeleiding met een multidisciplinaire focus. Dit betekent:
Wij passen professionele standaarden en richtlijnen zodanig toe dat ze bijdragen aan kwaliteit van leven van de individuele cliënt.
Onze behandelaren dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Wij stemmen behandeling multidisciplinair af, waarbij kwaliteit van leven centraal staat.
Onze behandelaren zijn door hun kennis van ziekteverloop in staat tot Advanced Care Planning en begeleiden cliënten en hun familie hierin.

Wij werken verbindend. Dit betekent:
-Wij weten ons betrokken bij cliënten en hun relaties en werken vanuit de verantwoordelijkheid er te zijn voor een ander.
-In de wijze waarop wij behandeling vormgeven is het ons streven bestaande netwerken van zorg in stand te houden.
-Onze behandelaren doen hun werk vanuit de overtuiging dat zij alleen dan goede zorg kunnen bieden wanneer zij dit doen in   verbinding en samenhang met andere disciplines binnen De Haven.
-Onze behandeldienst zoekt verbinding met andere organisaties in Bunschoten die grenzen aan ons werkterrein.

Wij dragen bij aan de gastvrijheid van De Haven. Dit betekent:
-Onze behandelaren zijn toegankelijk en laagdrempelig benaderbaar
-Wij dragen bij aan het creëren van een gastvrije en veilige omgeving voor haar cliënten en voelen ons medeverantwoordelijk  voor de totale zorg door De Haven geleverd.

Wij zijn innovatief en ondernemend. Dit betekent:
-Onze behandelaren zijn creatief in het zoeken van passende oplossingen voor cliënten, waarbij we willen aansluiten bij de  identiteit en gewoontes van cliënten.
-Onze behandelaren zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in de ouderenzorg en spelen hier actief op in.
-Wij dragen bij aan beleidsontwikkeling binnen De Haven en geven gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van    kwaliteitsverbetering in De Haven.
-Wij werken ernaar toe dat ons dienstenaanbod ook buiten De Haven beschikbaar is in samenwerking met lokale partijen.

De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 247 67 00
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum