Lees voor

Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren en de beleidsvoering van de Bestuurder. Naast de formele taken vervult de Raad van Toezicht steeds meer de rol van klankbordfunctie voor de Bestuurder. De Zorgbrede Governancecode dient als leidraad voor het functioneren van de Raad van Toezicht. De Raad bestaat uit vijf leden en fungeert in twee commissies: Financiën en Kwaliteit & Veiligheid. Als u contact wil opnemen met de Raad kunt u een mail sturen naar: rvt@dehaven.nu. 

 

Visie op toezichthouden


Uitgangspositie
De Raad van Toezicht (RvT) van Zorg- en Wooncentrum De Haven (hierna te noemen ‘De Haven) ziet zich als een orgaan dat mede namens de samenleving toezicht uitoefent. De RvT sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van De Haven. Daarbij is het uitgangspunt het verlenen van professionele ouderenzorg, geïnspireerd door christelijke naastenliefde. De Zorgbrede Governancecode dient als leidraad voor het functioneren van de RvT. 

Kerntaken en kernwaarden
De RvT ziet toe op het functioneren van de Bestuurder en op de beleidsvorming door de Bestuurder. Naast de formele, in de statuten geregelde taken, waaronder de werkgeversfunctie voor de Bestuurder, vervult de Raad van Toezicht een klankbordfunctie voor de Bestuurder. De RvT beoordeelt jaarlijks het functioneren van de Bestuurder.

De RvT neemt besluiten volgens het statutair bepaalde. De RvT vervult de rollen van klankbord en adviseur voor de bestuurder onder meer door:

  • te reageren op rapportages, voorstellen, ideeën en vragen van de bestuurder;
  • de bestuurder te wijzen op lacunes met betrekking tot besturing, werkuitvoering en maatschappelijke positionering van de organisatie;
  • suggesties te doen voor het tegemoet treden door de bestuurder van de lacunes;
  • interne en externe ontwikkelingen te signaleren naar de bestuurder;
  • in voorkomende gevallen de bestuurder bij te staan in de uitvoering van zijn taken.

Van elk van de leden van de RvT wordt verwacht dat hij of zij vanuit de eigen professionaliteit en bekwaamheid op onafhankelijke, integere wijze toezicht houdt. Dit betekent onder andere dat de individuele toezichthouder zijn of haar eigen inbreng heeft in de besluitvorming en in de relatie met de bestuurder. Ieder vanuit de eigen deskundigheid en achtergrond, maar altijd onafhankelijk. Persoonlijke opvattingen hebben hierin een plaats voor zover zij bijdragen aan een goede oordeelsvorming. 

De RvT voert haar kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de bestuurder. De RvT onderwerpt haar eigen functioneren aan kritische reflectie. 

 

Werkwijze


De werkwijze van de RvT heeft drie pijlers:

1e pijler: De deskundigheid, inzet en scholing.
De achtergronden en deskundigheden van ieder lid leiden tot een samenstelling van de RvT waarin alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd. De leden van de RvT zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. De RvT vindt het van belang zich regelmatig (bij) te scholen om de ontwikkelingen in en buiten de ouderenzorg acties te volgen. Hiervoor is een opleidingsbudget beschikbaar.  

2e pijler: Dialoog en debat.
Informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming vinden plaats op basis van actieve, open en kritische dialogen. Hierbij zijn in het bijzonder van belang:

  • zorgvuldige voorbereiding;
  • onderzoekende houding;
  • vragen stellen en het aangaan van het ‘constructieve conflict’;
  • heldere conclusies en besluiten.

3e pijler: Informatie.
De RvT baseert zich in zijn taak op informatie en rapportages die verstrekt is door het bestuur, controller, externe accountant, en externe toezichthouder(s). Om de rollen als RvT goed te kunnen invullen is er regelmatig contact met leden van het manageteam, Ondernemersraad en Cliëntenraad. Bij specifieke onderwerpen kan een andere medewerker uit de organisatie betrokken worden in de vergadering van de RvT. Ook kan informatie verkregen worden door het afleggen van werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten binnen de organisatie.

RvT en bestuurder bewaken een juiste verhouding tussen informatie over hoofdlijnen en details/deelaspecten.

 

Vergaderingen en agenda


De RvT vergadert zo vaak als nodig voor het uitvoeren van haar toezichttaken met een minimum van vijf maal per jaar.

De voorzitter maakt in overleg met de bestuurder een ontwerpagenda mede op basis van de jaaragenda/jaarplanning, besluiten van de RvT, voorstellen van de bestuurder en van de leden van de RvT. 

 

Verantwoording


De toezichtvisie van de RvT wordt op de website van de organisatie geplaatst. Daarnaast legt de RvT verantwoording af middels het jaarverslag. Hierin wordt een toelichting gegeven op de voornaamste werkzaamheden van de RvT. Ook wordt inzicht gegeven de frequentie van vergaderingen en commissiebijenkomsten, de samenstelling van de RvT en de relevante functies en nevenfuncties van de leden. Dit jaarverslag maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie en wordt op de website van de organisatie geplaatst.

 

Reglement


In een reglement kunnen een aantal zaken nader worden uitgewerkt zoals ten aanzien van bevoegdheden, informatievoorziening, samenstelling, rooster van aftreden en het voorkomen van belangenverstrengeling. Voor zover dat niet in de statuten is geregeld. 

Raad van Toezicht Zorg- en Wooncentrum De Haven:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer W. Smit

Voorzitter
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw M. Hartog-ter Haar

Kwaliteit & Veiligheid
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer F. van den Bos 

Financiën 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

De heer W. Schaap 

Financiën 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De heer R. Beukers

Kwaliteit en veiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu

 

 

 

 


Zorg- en Wooncentrum
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten
033 - 247 67 00
info@dehaven.nu


 

 

 

 

Organisatie


Over De Haven
Medezeggenschap
Vrienden van De Haven
Klachten & cliënttevredenheid
Blog
Contact